නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම පටිභාන ඥානය

පටිභාන ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close