ආර්ය විනයේ ළදරුවා සහ වැඩිහිටියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close