සියලු පවු බැහැර කිරිම කරන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close