පටිච්චසමුප්පාදය චතුර්ථ ධ්‍යානයේ පටිච්චසමුප්පාදය

චතුර්ථ ධ්‍යානයේ පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close