අභිධර්මයසුවිසි පට්ටනය අනන්තර පච්චය

අනන්තර පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා