නිවන් මගරහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා සිවුපිලිසිඹියාපත් අරිහතුන් වහන්සේලා

සිවුපිලිසිඹියාපත් අරිහතුන් වහන්සේලා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා