නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි අසාරවන්නේ ඇයි ධර්මනුකුලව විග්‍රහකර ගැනීම

අසාරවන්නේ ඇයි ධර්මනුකුලව විග්‍රහකර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close