නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි පටිච්ච්සමුප්පන්නව අසාරත්වය දැකීම

පටිච්ච්සමුප්පන්නව අසාරත්වය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close