නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි චන්දරාගය නැතිවීමේ මාර්ගය

චන්දරාගය නැතිවීමේ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close