නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි චන්දරාගයෙන් තොරව ලෝකය

චන්දරාගයෙන් තොරව ලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close