දාන කථාපිංදානමය පින ලෝභ ද්වේෂ ක්ෂය කිරීම

ලෝභ ද්වේෂ ක්ෂය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close