දාන කථාපිංදානමය පින පිනට බිය නොවිය යුතු බව

පිනට බිය නොවිය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close