දාන කථාපිංදානමය පින කර්ම විපාක පලදීම

කර්ම විපාක පලදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close