ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්දස අකුසලය සුචරිත ගුණය පිං එකතුවෙන් සුගතියට යාම

සුචරිත ගුණය පිං එකතුවෙන් සුගතියට යාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close