දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය යං සමාදානං තං වතං සංවරට්ඨේන සීලං

යං සමාදානං තං වතං සංවරට්ඨේන සීලං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close