දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය යම් ක්‍රියාවක් අවැඩදායකද වැඩදායකද සෙවීම

යම් ක්‍රියාවක් අවැඩදායකද වැඩදායකද සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close