දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය නීතිමාලාවේ ප්‍රතිපල

නීතිමාලාවේ ප්‍රතිපල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close