දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය මනස දියුණුවන ආකාරය

මනස දියුණුවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close