දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය බුද්ධ සාසනයේ විනය නීති පැනවීමට හේතු හටගත් ආකාරය

බුද්ධ සාසනයේ විනය නීති පැනවීමට හේතු හටගත් ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close