දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ශරීරයට දුක් දීම නිවන් මග ද

ශරීරයට දුක් දීම නිවන් මග ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close