දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ග්‍රහණය සහ පටිග්‍රහණය

ග්‍රහණය සහ පටිග්‍රහණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close