භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ සියලු ලෝක උපාදානයෙන් නිදහස් වෙත්වා

සියලු ලෝක උපාදානයෙන් නිදහස් වෙත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close