භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ සම්මා සම්බුදු සරණ විග්‍රහය

සම්මා සම්බුදු සරණ විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close