භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ මම කියන්නේ හේතු පල ක්‍රියාවලියක බව දැකීම

මම කියන්නේ හේතු පල ක්‍රියාවලියක බව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close