භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ සත්වයා කියන මායාව

සත්වයා කියන මායාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close