භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ඇත නැත කියන දෘෂ්ටි

ඇත නැත කියන දෘෂ්ටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close