භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ චන්දරාගය ගොඩනැගීම

චන්දරාගය ගොඩනැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close