පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්චසමුප්පාදය දහම් අවබෝධය

පටිච්චසමුප්පාදය දහම් අවබෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close