නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම අවිද්‍යාව දෙවෙනි වන මානසිකත්වය

අවිද්‍යාව දෙවෙනි වන මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close