නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම වෘත පරාමර්ශනයෙන් නිවන් දැකිය හැකිද

වෘත පරාමර්ශනයෙන් නිවන් දැකිය හැකිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close