නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං

යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close