භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම

සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close