භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ධම්මචක්කපවත්තන සුත්‍රයේ භාවනාව

ධම්මචක්කපවත්තන සුත්‍රයේ භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close