භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම සිත පිරිසිදු කරන භාවනාව

සිත පිරිසිදු කරන භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close