භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම සිත දමනය කරන භාවනාව

සිත දමනය කරන භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close