භාවනාවධ්‍යානධ්‍යාන සමාපත්ති ධ්‍යාන කියා මුලාවීම

ධ්‍යාන කියා මුලාවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close