ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප අනිච්ඡ නම් දුක වන ආකාරය දැකීම

අනිච්ඡ නම් දුක වන ආකාරය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close