සක්කායදිට්ඨිය බිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close