ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප කාම අස්වදයට අලුම්කිරීම

කාම අස්වදයට අලුම්කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close