අසහනයෙන් නිදහස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close