කෘත්‍යතක් ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close