නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා දුක සහ දුක්ඛ සත්‍යය

දුක සහ දුක්ඛ සත්‍යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close