නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා දුක දැකීම සහ දුක විදීම

දුක දැකීම සහ දුක විදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close