නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා යථාර්තය දැක ලැබෙන අකම්ප්ය භාවය

යථාර්තය දැක ලැබෙන අකම්ප්ය භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close