නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා ��������������������� ��������� ��������������� ��������������������� ������������ 3

��������������������� ��������� ��������������� ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close