පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර කපුටු සංඛාරය

කපුටු සංඛාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close