ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල අල්ප සාවද්‍ය මහා සාවද්‍ය

අල්ප සාවද්‍ය මහා සාවද්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close