ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල යහපත් අයහපත් ක්‍රියා

යහපත් අයහපත් ක්‍රියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close