නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අවබෝධයක් ලබාගන්න හේතු වූ දේ

අවබෝධයක් ලබාගන්න හේතු වූ දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close