නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ගුණය හෝ අගුනය නිසා කයක් නිපදවීම

ගුණය හෝ අගුනය නිසා කයක් නිපදවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close